خانه / علمی کاربردی (صفحه 5)

علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد لمله پنجاب – میرمکان

رشته های علمی کاربردی واحد لمله پنجاب – میرمکان رشته های علمی کاربردی واحد لمله پنجاب – میرمکان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد لمله پنجاب – میرمکان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لمله پنجاب – میرمکان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لمله پنجاب – میرمکان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لمله پنجاب – میرمکان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لمله پنجاب – میرمکانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیا

رشته های علمی کاربردی واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیا رشته های علمی کاربردی واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر

رشته های علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر رشته های علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پیراقوم – پیرالقیر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد پیراقوم ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ارنگه – امام‌چشمه

رشته های علمی کاربردی واحد ارنگه – امام‌چشمه رشته های علمی کاربردی واحد ارنگه – امام‌چشمه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ارنگه – امام‌چشمه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد ارنگه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ارنگه – امام‌چشمه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ارنگه – امام‌چشمه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ارنگه – امام‌چشمه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ارنگه – امام‌چشمهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خوروین – درخشانیه

رشته های علمی کاربردی واحد خوروین – درخشانیه رشته های علمی کاربردی واحد خوروین – درخشانیه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خوروین – درخشانیه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد خوروین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خوروین – درخشانیه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خوروین – درخشانیه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خوروین – درخشانیه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خوروین – درخشانیهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان

رشته های علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان رشته های علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد لنبر – ماجولان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد لنبر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آبادتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گیلارلو – گیلارلو

رشته های علمی کاربردی واحد گیلارلو – گیلارلو رشته های علمی کاربردی واحد گیلارلو – گیلارلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گیلارلو – گیلارلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد گیلارلو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گیلارلو – گیلارلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گیلارلو – گیلارلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گیلارلو – گیلارلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گیلارلو – گیلارلوتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیا

رشته های علمی کاربردی واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیا رشته های علمی کاربردی واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچه

رشته های علمی کاربردی واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچه رشته های علمی کاربردی واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چونگنش – چونزه علیا

رشته های علمی کاربردی واحد چونگنش – چونزه علیا رشته های علمی کاربردی واحد چونگنش – چونزه علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چونگنش – چونزه علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »