خانه / علمی کاربردی (صفحه 4)

علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مقریکلا – منگلاب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مقریکلا – منگلاب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مقریکلا – منگلاب: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مقریکلا – منگلابتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد مقریکلا – منگلاب

رشته های علمی کاربردی واحد مقریکلا – منگلاب رشته های علمی کاربردی واحد مقریکلا – منگلاب   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مقریکلا – منگلاب   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد مقریکلا ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلاب

رشته های علمی کاربردی واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلاب رشته های علمی کاربردی واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلاب   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلاب   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلاب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلاب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلاب: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلابتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کلاشکنک – کلاگرکلا

رشته های علمی کاربردی واحد کلاشکنک – کلاگرکلا رشته های علمی کاربردی واحد کلاشکنک – کلاگرکلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کلاشکنک – کلاگرکلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کلاشکنک ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کلاشکنک – کلاگرکلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کلاشکنک – کلاگرکلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کلاشکنک – کلاگرکلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کلاشکنک – کلاگرکلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زیارت‌پشت – زیتاکلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زیارت‌پشت – زیتاکلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زیارت‌پشت – زیتاکلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زیارت‌پشت – زیتاکلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زیارت‌پشت – زیتاکلا

رشته های علمی کاربردی واحد زیارت‌پشت – زیتاکلا رشته های علمی کاربردی واحد زیارت‌پشت – زیتاکلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زیارت‌پشت – زیتاکلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد زیارت‌پشت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خرتو – خرجی‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد خرتو – خرجی‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد خرتو – خرجی‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خرتو – خرجی‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد خرتو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خرتو – خرجی‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خرتو – خرجی‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خرتو – خرجی‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خرتو – خرجی‌کلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اومال استاداحمد – اومال شکراله

رشته های علمی کاربردی واحد اومال استاداحمد – اومال شکراله رشته های علمی کاربردی واحد اومال استاداحمد – اومال شکراله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اومال استاداحمد – اومال شکراله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اومال استاداحمد – اومال شکراله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اومال استاداحمد – اومال شکراله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اومال استاداحمد – اومال شکراله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اومال استاداحمد – اومال شکرالهتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیا

رشته های علمی کاربردی واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیا رشته های علمی کاربردی واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سنگ‌درکا – سوا

رشته های علمی کاربردی واحد سنگ‌درکا – سوا رشته های علمی کاربردی واحد سنگ‌درکا – سوا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سنگ‌درکا – سوا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد سنگ‌درکا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سنگ‌درکا – سوا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سنگ‌درکا – سوا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سنگ‌درکا – سوا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سنگ‌درکا – سواتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بیت فزیه – بیشه دراز

رشته های علمی کاربردی واحد بیت فزیه – بیشه دراز رشته های علمی کاربردی واحد بیت فزیه – بیشه دراز   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بیت فزیه – بیشه دراز   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیت فزیه – بیشه دراز

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیت فزیه – بیشه دراز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیت فزیه – بیشه دراز: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیت فزیه – بیشه درازتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چهارمله – حاجی حاضر

رشته های علمی کاربردی واحد چهارمله – حاجی حاضر رشته های علمی کاربردی واحد چهارمله – حاجی حاضر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چهارمله – حاجی حاضر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چهارمله – حاجی حاضر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چهارمله – حاجی حاضر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چهارمله – حاجی حاضر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چهارمله – حاجی حاضرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »