خانه / علمی کاربردی (صفحه 3)

علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انارم – انند

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انارم – انند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد انارم – انند: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد انارم – انندتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد انارم – انند

رشته های علمی کاربردی واحد انارم – انند رشته های علمی کاربردی واحد انارم – انند   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد انارم – انند   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد انارم ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا

رشته های علمی کاربردی واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا رشته های علمی کاربردی واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا

رشته های علمی کاربردی واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا رشته های علمی کاربردی واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تالارک – تجنک سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تالارک – تجنک سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تالارک – تجنک سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تالارک – تجنک سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تالارک – تجنک سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد تالارک – تجنک سفلی رشته های علمی کاربردی واحد تالارک – تجنک سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تالارک – تجنک سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد الندان – الیرد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد الندان – الیرد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد الندان – الیرد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد الندان – الیردتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد الندان – الیرد

رشته های علمی کاربردی واحد الندان – الیرد رشته های علمی کاربردی واحد الندان – الیرد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد الندان – الیرد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد الندان ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سلمل – سنگ‌پشته

رشته های علمی کاربردی واحد سلمل – سنگ‌پشته رشته های علمی کاربردی واحد سلمل – سنگ‌پشته   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سلمل – سنگ‌پشته   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد سلمل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سلمل – سنگ‌پشته

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سلمل – سنگ‌پشته ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سلمل – سنگ‌پشته: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سلمل – سنگ‌پشتهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دهنار – دیمو

رشته های علمی کاربردی واحد دهنار – دیمو رشته های علمی کاربردی واحد دهنار – دیمو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دهنار – دیمو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد دهنار ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دهنار – دیمو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دهنار – دیمو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دهنار – دیمو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دهنار – دیموتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بیزکی – بیکارآیش

رشته های علمی کاربردی واحد بیزکی – بیکارآیش رشته های علمی کاربردی واحد بیزکی – بیکارآیش   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بیزکی – بیکارآیش   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بیزکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیزکی – بیکارآیش

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیزکی – بیکارآیش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیزکی – بیکارآیش: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیزکی – بیکارآیشتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا

رشته های علمی کاربردی واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا رشته های علمی کاربردی واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوبتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب

رشته های علمی کاربردی واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب رشته های علمی کاربردی واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ

رشته های علمی کاربردی واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ رشته های علمی کاربردی واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »