خانه / دانشگاه پیام نور (صفحه 4)

دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد قره بابا – قراین

ثبت نام پیام نور واحد قره بابا – قراین ثبت نام بدون کنکور واحد قره بابا – قراین دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قره بابا – قراین دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آق بلاغ – آتباتان

ثبت نام پیام نور واحد آق بلاغ – آتباتان ثبت نام بدون کنکور واحد آق بلاغ – آتباتان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آق بلاغ – آتباتان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حاجی علی بیگ کندی – حسین کندی

ثبت نام پیام نور واحد حاجی علی بیگ کندی – حسین کندی ثبت نام بدون کنکور واحد حاجی علی بیگ کندی – حسین کندی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حاجی علی بیگ کندی – حسین کندی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خاروانا – خامنه

ثبت نام پیام نور واحد خاروانا – خامنه ثبت نام بدون کنکور واحد خاروانا – خامنه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خاروانا – خامنه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی كلیات پزشکی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی كلیات پزشکی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی كلیات پزشکی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی كلیات پزشکی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي صنايع ـ سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي صنايع ـ سيستم هاي اقتصادي اجتماعي ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسي صنايع ـ سيستم هاي اقتصادي اجتماعي دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مهندسي صنايع ـ سيستم هاي اقتصادي اجتماعي دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته تربیت مبلغ قرآن کریم

ثبت نام پیام نور رشته تربیت مبلغ قرآن کریم ثبت نام بدون کنکور رشته تربیت مبلغ قرآن کریم دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تربیت مبلغ قرآن کریم دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری مالیاتی

ثبت نام پیام نور رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری مالیاتی ثبت نام بدون کنکور رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری مالیاتی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری مالیاتی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته خدمات سلامت – دارویاری

ثبت نام پیام نور رشته خدمات سلامت – دارویاری ثبت نام بدون کنکور رشته خدمات سلامت – دارویاری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته خدمات سلامت – دارویاری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته آب و خاک – زهکشی و بهسازی خاک

ثبت نام پیام نور رشته آب و خاک – زهکشی و بهسازی خاک ثبت نام بدون کنکور رشته آب و خاک – زهکشی و بهسازی خاک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته آب و خاک – زهکشی و بهسازی خاک دانشگاه پیام نور ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته باغبانی – گل و گیاهان زینتی

ثبت نام پیام نور رشته باغبانی – گل و گیاهان زینتی ثبت نام بدون کنکور رشته باغبانی – گل و گیاهان زینتی  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته باغبانی – گل و گیاهان زینتی  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته صنایع خمیر و کاغذ

ثبت نام پیام نور رشته صنایع خمیر و کاغذ ثبت نام بدون کنکور رشته صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »