خانه / دانشگاه پیام نور (صفحه 3)

دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد لمله پنجاب – میرمکان   

ثبت نام پیام نور واحد لمله پنجاب – میرمکان ثبت نام بدون کنکور واحد لمله پنجاب – میرمکان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لمله پنجاب – میرمکان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیا   

ثبت نام پیام نور واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیا ثبت نام بدون کنکور واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ابطاف سفلی – ابطاف علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پیراقوم – پیرالقیر   

ثبت نام پیام نور واحد پیراقوم – پیرالقیر ثبت نام بدون کنکور واحد پیراقوم – پیرالقیر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پیراقوم – پیرالقیر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ارنگه – امام‌چشمه   

ثبت نام پیام نور واحد ارنگه – امام‌چشمه ثبت نام بدون کنکور واحد ارنگه – امام‌چشمه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ارنگه – امام‌چشمه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خوروین – درخشانیه   

ثبت نام پیام نور واحد خوروین – درخشانیه ثبت نام بدون کنکور واحد خوروین – درخشانیه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خوروین – درخشانیه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لنبر – ماجولان   

ثبت نام پیام نور واحد لنبر – ماجولان ثبت نام بدون کنکور واحد لنبر – ماجولان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لنبر – ماجولان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد   

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد ثبت نام بدون کنکور واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گیلارلو – گیلارلو   

ثبت نام پیام نور واحد گیلارلو – گیلارلو ثبت نام بدون کنکور واحد گیلارلو – گیلارلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گیلارلو – گیلارلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیا   

ثبت نام پیام نور واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیا ثبت نام بدون کنکور واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اون‌بیربیگ‌لو – اوماسلان علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچه   

ثبت نام پیام نور واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچه ثبت نام بدون کنکور واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایل خانلار – ایستی‌باغچه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چونگنش – چونزه علیا   

ثبت نام پیام نور واحد چونگنش – چونزه علیا ثبت نام بدون کنکور واحد چونگنش – چونزه علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چونگنش – چونزه علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آلنی – ات توتان   

ثبت نام پیام نور واحد آلنی – ات توتان ثبت نام بدون کنکور واحد آلنی – ات توتان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آلنی – ات توتان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کند انهر – تازه‌کند افشار   

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کند انهر – تازه‌کند افشار ثبت نام بدون کنکور واحد تازه‌کند انهر – تازه‌کند افشار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تازه‌کند انهر – تازه‌کند افشار   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کمی‌آباد – کولانکوه   

ثبت نام پیام نور واحد کمی‌آباد – کولانکوه ثبت نام بدون کنکور واحد کمی‌آباد – کولانکوه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کمی‌آباد – کولانکوه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کانی خواره – کلدگه

ثبت نام پیام نور واحد کانی خواره – کلدگه ثبت نام بدون کنکور واحد کانی خواره – کلدگه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کانی خواره – کلدگه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گردگه گل – گل ماوران

ثبت نام پیام نور واحد گردگه گل – گل ماوران ثبت نام بدون کنکور واحد گردگه گل – گل ماوران دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گردگه گل – گل ماوران دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گزنق – گزنه کش

ثبت نام پیام نور واحد گزنق – گزنه کش ثبت نام بدون کنکور واحد گزنق – گزنه کش دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گزنق – گزنه کش دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد عرب کهریز – عریان تپه  

ثبت نام پیام نور واحد عرب کهریز – عریان تپه ثبت نام بدون کنکور واحد عرب کهریز – عریان تپه  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد عرب کهریز – عریان تپه  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بالاسنگ – بالی بیگ لو

ثبت نام پیام نور واحد بالاسنگ – بالی بیگ لو ثبت نام بدون کنکور واحد بالاسنگ – بالی بیگ لو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بالاسنگ – بالی بیگ لو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد صوفی احمد – طالار

ثبت نام پیام نور واحد صوفی احمد – طالار ثبت نام بدون کنکور واحد صوفی احمد – طالار دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد صوفی احمد – طالار دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ساتللو – سفیدان

ثبت نام پیام نور واحد ساتللو – سفیدان ثبت نام بدون کنکور واحد ساتللو – سفیدان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ساتللو – سفیدان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »