خانه / دانشگاه پیام نور (صفحه 2)

دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد انارم – انند   

ثبت نام پیام نور واحد انارم – انند ثبت نام بدون کنکور واحد انارم – انند   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد انارم – انند   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا   

ثبت نام پیام نور واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا ثبت نام بدون کنکور واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا   

ثبت نام پیام نور واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا ثبت نام بدون کنکور واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تالارک – تجنک سفلی   

ثبت نام پیام نور واحد تالارک – تجنک سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد تالارک – تجنک سفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تالارک – تجنک سفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد الندان – الیرد   

ثبت نام پیام نور واحد الندان – الیرد ثبت نام بدون کنکور واحد الندان – الیرد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد الندان – الیرد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سلمل – سنگ‌پشته   

ثبت نام پیام نور واحد سلمل – سنگ‌پشته ثبت نام بدون کنکور واحد سلمل – سنگ‌پشته   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سلمل – سنگ‌پشته   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دهنار – دیمو   

ثبت نام پیام نور واحد دهنار – دیمو ثبت نام بدون کنکور واحد دهنار – دیمو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دهنار – دیمو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بیزکی – بیکارآیش   

ثبت نام پیام نور واحد بیزکی – بیکارآیش ثبت نام بدون کنکور واحد بیزکی – بیکارآیش   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بیزکی – بیکارآیش   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا   

ثبت نام پیام نور واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا ثبت نام بدون کنکور واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب   

ثبت نام پیام نور واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب ثبت نام بدون کنکور واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ   

ثبت نام پیام نور واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ ثبت نام بدون کنکور واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مقریکلا – منگلاب   

ثبت نام پیام نور واحد مقریکلا – منگلاب ثبت نام بدون کنکور واحد مقریکلا – منگلاب   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مقریکلا – منگلاب   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلاب   

ثبت نام پیام نور واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلاب ثبت نام بدون کنکور واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلاب   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بالانقیب‌کلا – پارومحله منگلاب   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کلاشکنک – کلاگرکلا   

ثبت نام پیام نور واحد کلاشکنک – کلاگرکلا ثبت نام بدون کنکور واحد کلاشکنک – کلاگرکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کلاشکنک – کلاگرکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد زیارت‌پشت – زیتاکلا   

ثبت نام پیام نور واحد زیارت‌پشت – زیتاکلا ثبت نام بدون کنکور واحد زیارت‌پشت – زیتاکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زیارت‌پشت – زیتاکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خرتو – خرجی‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد خرتو – خرجی‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد خرتو – خرجی‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خرتو – خرجی‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اومال استاداحمد – اومال شکراله   

ثبت نام پیام نور واحد اومال استاداحمد – اومال شکراله ثبت نام بدون کنکور واحد اومال استاداحمد – اومال شکراله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اومال استاداحمد – اومال شکراله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیا   

ثبت نام پیام نور واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیا ثبت نام بدون کنکور واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد موزی‌کتی سفلی – موزی‌کتی علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سنگ‌درکا – سوا   

ثبت نام پیام نور واحد سنگ‌درکا – سوا ثبت نام بدون کنکور واحد سنگ‌درکا – سوا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سنگ‌درکا – سوا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بیت فزیه – بیشه دراز   

ثبت نام پیام نور واحد بیت فزیه – بیشه دراز ثبت نام بدون کنکور واحد بیت فزیه – بیشه دراز   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بیت فزیه – بیشه دراز   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چهارمله – حاجی حاضر   

ثبت نام پیام نور واحد چهارمله – حاجی حاضر ثبت نام بدون کنکور واحد چهارمله – حاجی حاضر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چهارمله – حاجی حاضر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »