خانه / دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور هلته – هوکانی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور هلته – هوکانی دانشگاه پیام نور هلته – هوکانی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور هلته – هوکانی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کلاش‌قوه – کلاش‌هوش

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کلاش‌قوه – کلاش‌هوش دانشگاه پیام نور کلاش‌قوه – کلاش‌هوش یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کلاش‌قوه – کلاش‌هوش در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بانی‌گمکان – بانی‌لوان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بانی‌گمکان – بانی‌لوان دانشگاه پیام نور بانی‌گمکان – بانی‌لوان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بانی‌گمکان – بانی‌لوان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوره دره علیا – کوله ساره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوره دره علیا – کوله ساره دانشگاه پیام نور کوره دره علیا – کوله ساره یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کوره دره علیا – کوله ساره در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تودارروته – تودارصمدی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تودارروته – تودارصمدی دانشگاه پیام نور تودارروته – تودارصمدی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تودارروته – تودارصمدی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ساوجی – سردوش

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ساوجی – سردوش دانشگاه پیام نور ساوجی – سردوش یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ساوجی – سردوش در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سوتپه – شانوره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سوتپه – شانوره دانشگاه پیام نور سوتپه – شانوره یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سوتپه – شانوره در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل تپه سفلی – گاوآهن تو

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل تپه سفلی – گاوآهن تو دانشگاه پیام نور گل تپه سفلی – گاوآهن تو یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گل تپه سفلی – گاوآهن تو در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چول بلاغ – حاجی موسی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چول بلاغ – حاجی موسی دانشگاه پیام نور چول بلاغ – حاجی موسی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چول بلاغ – حاجی موسی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ذکی بیگ علیا – رحیم کژیاگ

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ذکی بیگ علیا – رحیم کژیاگ دانشگاه پیام نور ذکی بیگ علیا – رحیم کژیاگ یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ذکی بیگ علیا – رحیم کژیاگ در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سراب دوکل – سراب سوره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سراب دوکل – سراب سوره دانشگاه پیام نور سراب دوکل – سراب سوره یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سراب دوکل – سراب سوره در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خضرلک – رامل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خضرلک – رامل دانشگاه پیام نور خضرلک – رامل  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور خضرلک – رامل  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دوسینه – دول ارزن

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دوسینه – دول ارزن دانشگاه پیام نور دوسینه – دول ارزن  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دوسینه – دول ارزن  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قاسم‌آباد وینسار – قاضی قوشچی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قاسم‌آباد وینسار – قاضی قوشچی دانشگاه پیام نور قاسم‌آباد وینسار – قاضی قوشچی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قاسم‌آباد وینسار – قاضی قوشچی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور می‌کلا – نوکلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور می‌کلا – نوکلا دانشگاه پیام نور می‌کلا – نوکلا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور می‌کلا – نوکلا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دیوکلا سفلی – دیوکلا علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دیوکلا سفلی – دیوکلا علیا دانشگاه پیام نور دیوکلا سفلی – دیوکلا علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دیوکلا سفلی – دیوکلا علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور هزارسم – هلستان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور هزارسم – هلستان دانشگاه پیام نور هزارسم – هلستان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور هزارسم – هلستان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میناک – ناپلار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میناک – ناپلار دانشگاه پیام نور میناک – ناپلار  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور میناک – ناپلار  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین‌کلا – زکی‌آباد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین‌کلا – زکی‌آباد دانشگاه پیام نور زرین‌کلا – زکی‌آباد  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور زرین‌کلا – زکی‌آباد  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قلعه‌سر علیا – کارکم

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قلعه‌سر علیا – کارکم دانشگاه پیام نور قلعه‌سر علیا – کارکم  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قلعه‌سر علیا – کارکم  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور احمدآبادکلیج علیا – ارمک‌محله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور احمدآبادکلیج علیا – ارمک‌محله دانشگاه پیام نور احمدآبادکلیج علیا – ارمک‌محله  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور احمدآبادکلیج علیا – ارمک‌محله  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »