خانه / دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انارم – انند

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انارم – انند دوره های بدون کنکور واحد انارم – اننددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد انارم – اننددانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انارم – انند

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انارم – انند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انارم – انند  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد انارم – انند  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا دوره های بدون کنکور واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد مفتی‌کلا – ملک‌آباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا دوره های بدون کنکور واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد شرفدارکلا ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد شرفدارکلا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تالارک – تجنک سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تالارک – تجنک سفلی دوره های بدون کنکور واحد تالارک – تجنک سفلیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد تالارک – تجنک ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تالارک – تجنک سفلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تالارک – تجنک سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تالارک – تجنک سفلی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد تالارک – تجنک ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد الندان – الیرد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد الندان – الیرد دوره های بدون کنکور واحد الندان – الیرددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد الندان – الیرددانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد الندان – الیرد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد الندان – الیرد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد الندان – الیرد  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد الندان – الیرد  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سلمل – سنگ‌پشته

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سلمل – سنگ‌پشته ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سلمل – سنگ‌پشته  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سلمل – سنگ‌پشته  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سلمل – سنگ‌پشته

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سلمل – سنگ‌پشته دوره های بدون کنکور واحد سلمل – سنگ‌پشتهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سلمل – سنگ‌پشتهدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دهنار – دیمو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دهنار – دیمو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دهنار – دیمو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد دهنار – دیمو  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دهنار – دیمو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دهنار – دیمو دوره های بدون کنکور واحد دهنار – دیمودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد دهنار – دیمودانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیزکی – بیکارآیش

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیزکی – بیکارآیش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیزکی – بیکارآیش  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد بیزکی – بیکارآیش  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیزکی – بیکارآیش

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیزکی – بیکارآیش دوره های بدون کنکور واحد بیزکی – بیکارآیشدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد بیزکی – بیکارآیشدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد مازوبن ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیا دوره های بدون کنکور واحد مازوبن سفلی – مازوبن علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد مازوبن ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب دوره های بدون کنکور واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوبدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد پسکلایه بزرگ – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پسکلایه بزرگ – پشت‌جوب  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد پسکلایه بزرگ – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پس‌چال – پسکلایه بزرگ  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد پس‌چال – پسکلایه ...

بیشتر بخوانید »